login

Veelgestelde vragen

1. Waarom zijn er 7 vrouwelijke en 8 mannelijke archetypen?

In haar theorie gaan Bolen en Brenters uit van de belangrijkste goden en godinnen in de Griekse mythologie als representanten van de archetypen. Dat zijn 7 godinnen en 8 goden.

Terug naar boven

2. Waarom zijn sommige vragen zo rolbevestigend?

Sommige vragen kunnen als rolbevestigend worden opgevat. Van de zeven godinnen en acht goden zijn sommige inderdaad representanten van de meer traditionele gedragspatronen van mannen en vrouwen. Daarom zijn er ook vragen opgenomen om die in kaart te brengen. Maar dat will allerminst zeggen dat uitkomst van de vragenlijst resulteert in een traditioneel profiel voor vrouwen of mannen. Ook de gedragspatronen van de andere sekse worden in kaart gebracht en daarover wordt in het rapport een tekst gegenereerd. U krijgt dus inzicht in zowel de vrouwelijke als mannelijke gedragspatronen in uzelf.

Terug naar boven

3. Is de vragenlijst identiek voor mannen en vrouwen?

De vragenlijsten verschillen omdat mannelijke en vrouwelijke archetypen van elkaar verschillen. Jung en Bolen gaan ervan uit dat de archetypische patronen waardoor mannen en vrouwen worden beïnvloed van elkaar verschillen. Vrouwen worden bijvoorbeeld relatief meer gedefinieerd door hun rol in een relatie. Dat weerspiegelt zich in de vragenlijst.

Terug naar boven

4. Wat is het concept waarop de Dekapentatest is gebaseerd?

Het concept waarop de vragenlijst is gebaseerd gaat uit van de 'ongedeelde mens'. Dit houdt in dat wie jij bent onder andere zichtbaar wordt in de functie die je op je werk vervult of de rol die je in een groep speelt. Anders gezegd, je neemt jezelf mee, wat je ook doet.

Terug naar boven

5. Is de Dekapentatest een psychologische test?

Dekapenta onderscheidt zich op volgende punten van psychologische tests:

  • het is een dynamische methode in plaats van een statische methode. Het rapport laat zie n wie je nu bent, dat wil zeggen de mate waarin bepaalde archetypen in jou actief zijn, in de loop van je leven verandert.
  • het is een methode die er van uit gaat dat alle drijfveren en eigenschappen in jou, manifest of latent aanwezig zijn. Het is geen methode die je definieert in termen van wat je wel of niet bent. Het is een methode die je definieert in wat je vooral bent en iets minder bent.
  • het is een methode die in tegentelling tot een psychologische test niet alleen eigenschappen, maar patronen van eigenschappen in kaart brengt.

Terug naar boven

6. Wat is het verschil tussen dit instrument en andere persoonlijkheidstests?

Dekapenta onderscheidt zich van veel andere methoden op drie punten:

  • onze methode is geen test in de zin dat er een waardeoordeel wordt uitgesproken in termen van een goed of minder goed.
  • onze methode is geen test in de zin dat de test een definitief en statisch beeld geeft van wie je bent. De test geeft aan wie jij op dit moment bent in termen van archetypen. Dit beeld is dynamisch, dat wil zeggen dat de onderlinge verhoudingen tussen de archetypen zoals nu in jou aanwezig waarschijnlijk zullen veranderen in de loop der tijd.
  • onze methode gaat uit van een intuïtieve opvatting van de persoonlijkheid en sluit aan bij wat mensen intuïtief herkennen en ervaren als een natuurlijke indeling in typen. Dit in tegenstelling tot de meer geconstrueerde benaderingen van het begrip persoonlijkheid.

Terug naar boven

7. Wat is de overeenkomst tussen de Dekapentatest en andere instrumenten die drijfveren en gedrag in kaart brengen?

Er zijn zeker overeenkomsten met andere instrumenten, zoals de MBTI, die ook op Jungiaanse psychologie zijn gebaseerd. Het verschil is echter dat een instrument als de MBTI meer een klassieke persoonlijkheidstest is in de zin zoals in vraag 5 uiteengezet. Er wordt dat namelijk van uitgegaan dat je bijvoorbeeld of extravert of introvert bent. De Dekapenta aanpak gaat er niet van uit dat de ene eigenschap de andere per se uitsluit. Het is goed mogelijk dat iemand in bepaalde mate introvert en in bepaalde mate extravert tegelijkertijd is.

Terug naar boven

8. Waarom moet ik als het om mijn functioneren in een baan gaat ook vragen invullen over mijn privé-leven?

Zoals in vraag 4 uiteengezet is de vragenlijst gebaseerd op het concept van de 'ongedeelde mens', dat wie jij in essentie bent altijd doorklinkt in wat je ook doet, dus ook in de manier waarop je je werk doet. Om je identiteit vast te stellen is het nodig om te weten hoe jij je in andere domeinen van je leven gedraagt en wat je dan belangrijk vindt.

Terug naar boven

9. Waarom moet ik vragen over relaties en kinderen invullen als die op mij niet van toepassing zijn?

Ook al lijken die vragen niet op jou van toepassing, omdat je geen relatie en/of kinderen hebt, toch is het belangrijk om te weten hoe je daar tegen aankijkt. Je zienswijze daarover geeft namelijk informatie over de manier waarop jij in het leven staat.

Terug naar boven

10. Overlappen de eigenschappen van de mannelijke en vrouwelijke archetypen helemaal?

De eigenschappen van de goden en godinnen overlappen in hoge mate maar niet helemaal. Zij zijn bijvoorbeeld de eigenschappen 'moedig' en 'vernieuwend' kenmerkend voor het archetype Artemis, terwijl 'moedig' een eigenschap is van het archetype Ares en 'vernieuwend' van het archetype 'Hermes'. Omdat niet alle eigenschappen overlappen word je juist ook bevraagd op de archetypen van de andere sekse.

Terug naar boven

11. Hoe wetenschappelijk is de Dekapentamethode?

De vragenlijst is is gebaseerd op de theorie van Jung zoals uiteengezet in "Archetypes and the Collective Unconscious", Routledge, London, 2002 en op Jean Bolen, "Goden in elke man" en "Godinnen in elke vrouw", Rotterdam, Lemniscaat, 1986.'Een vrouw heeft zeven gezichten', Marlies Brenters, Artemis & co 2007. De vragenlijst is ontwikkeld door de psychologen van Dekapenta, vervolgens uitvoerig getest bij proefpersonen en gevalideerd door een aantal externe psychologen.

Terug naar boven