login

Algemene Voorwaarden van Dekapenta B.V.

1. Algemeen

1.1 Dekapenta B.V. heeft tot doel om mensen zelfinzicht te verschaffen door middel van een door Dekapenta B.V. ontwikkelde methodiek, welke onder meer is vorm gegeven in een geautomatiseerde zelfanalyse. Door gebruik te maken van de applicatie en diensten aanvaardt de gebruiker de Algemene Voorwaarden en verplicht de gebruiker zich om conform hieraan te handelen.

1.2 Onder gebruiker wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de software applicatie en diensten van Dekapenta B.V., waaronder opleidingen. Dat is zowel de intermediair die de eindgebruiker toegang tot de site verschaft om een Persoonlijk Profiel te maken als ook de eindgebruiker zelf die een Persoonlijk Profiel maakt.

1.3 Onder gebruiksovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen de gebruiker en Dekapenta B.V., op basis waarvan Dekapenta B.V. de gebruiker het recht verleent om de Dekapenta applicatie en daaraan verbonden diensten te gebruiken.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Dekapenta B.V. en de gebruiker, uit welke hoofde dan ook. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In alle gevallen waarin een overeenkomst tussen Dekapenta B.V. en de gebruiker eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is. Gebruiker blijft ten alle tijden verplicht tot geheimhouding en het respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Dekapenta B.V. De boetebepalingen blijven onverkort van kracht.

2. Duur en beëindiging

2.1 De gebruiksovereenkomst treedt in werking bij registratie op de site en/of het afnemen van andere diensten. In geval van registratie op de site zal Dekapenta B.V. zo spoedig mogelijk na registratie zorg dragen voor toelating van de gebruiker tot de Dekapenta applicatie. De gebruiksovereenkomst is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De gebruiker is niet gerechtigd derden toegang tot de Dekapenta applicatie te verschaffen.

2.2 Dekapenta B.V. behoudt zich het recht voor een registratie van een gebruiker te weigeren, wat aan de betreffende gebruiker zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

2.3 Dekapenta B.V. behoudt zich het recht voor om het gebruik of de toegang tot (onderdelen van) de Dekapenta applicatie voor een gebruiker te allen tijde te blokkeren en/of andere diensten te onthouden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien dat in haar opvatting nodig is, onder meer indien de gebruiker in strijd handelt met bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dekapenta B.V., of enige relevante regelgeving of wettelijk voorschrift, waaronder de betalingen niet tijdig en correct verricht of indien de gebruiker handelingen heeft verricht die Dekapenta B.V. ongepast of onaanvaardbaar acht.

2.4 Dekapenta B.V. is gerechtigd om een overeenkomst met de gebruiker via kennisgeving via e-mail met onmiddellijke ingang en zonder dat Dekapenta B.V. terzake tot vergoeden van enige schade kan worden gehouden, te beëindigen, ingeval:

(a) de gebruiker in strijd handelt met bepalingen van deze overeenkomst.

(b) de gebruiker in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd, onder curatele of bewind is gesteld of, indien toepasselijk, is ontbonden.

3. Voorwaarden voor gebruik

3.1 De gebruiker moet minimaal 18 jaar oud zijn.

3.2 Gebruiker verklaart eerlijke en accurate informatie over zichzelf te verschaffen.

3.3 Gebruiker verklaart dat zijn/haar inschrijving bij Dekapenta B.V. door middel van Gebruikersnaam en Wachtwoord alleen door hem/haar persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan zijn/haar inschrijving te gebruiken en gebruiker mag zijn/haar inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon.

3.4 De gebruiker is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn Wachtwoord en is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Wachtwoord en Gebruikersnaam. De gebruiker zal Dekapenta onmiddellijk op de hoogte stellen van ieder ongeautoriseerd gebruik van zijn Wachtwoord in combinatie met zijn Gebruikersnaam of van enige andere inbreuk op beveiligingsmaatregelen.

3.5 Gebruiker verklaart Dekapenta op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen dan ook.

3.6 De Gebruiker zal geen handelingen verrichten die Dekapenta B.V. of haar dochterondernemingen, partners of contractspartijen of overige derden schade toe kunnen brengen, dan wel handelingen die in strijd zijn met Nederlandse of buitenlandse wet- en regelgeving. Onder de handelingen bedoeld in dit artikel worden onder meer verstaan: (a) het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Dekapenta B.V. en/of derden; (b) de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; (c) vernieling, beschadiging of op andere wijze onbruikbaar maken van de Dekapenta B.V. applicatie en/of andere computersystemen en/of software van Dekapenta B.V. en/of derden; (d) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren en/of vernietigen van communicatie of gegevensopslag; (e) het zonder toestemming binnendringen of trachten binnen te dringen van de Dekapenta applicatie en/of andere computersystemen (“hacken”); (f) seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; (g) de onrechtmatige en/of strafbare openbaarmaking en/of verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno en crimineel dataverkeer.

4. Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Gebruiker dient zorg te dragen voor betaling binnen de gestelde betaaltermijn. In geval van het niet betalen van het verschuldigde bedrag heeft Dekapenta B.V. het recht om haar prestaties uit hoofde van de gebruiksovereenkomst, dan wel enige daaruit voortvloeiende overeenkomst op te schorten c.q. te beëindigen.

4.3 Indien gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal hij/zij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.

Indien gebruiker na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval gebruiker naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

5. Intellectueel Eigendom

5.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Dekapenta, waaronder begrepen de auteursrechten, databankrechten, merkrechten, octrooien, geschriftenbescherming, knowhow en vertrouwelijke informatie, komen te allen tijde exclusief toe aan Dekapenta B.V.

5.2 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, dient de Gebruiker de in dit artikel omschreven intellectuele eigendomsrechten te allen tijde geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het reproduceren, distribueren, publiceren, wijzigen, kopiëren of doorgeven van de elementen van Dekapenta of onderdelen daarvan is strikt verboden, tenzij Dekapenta B.V. daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het gebruik van bedoelde elementen op enige website, applicatie of in enig computer netwerk is eveneens verboden, evenals het ontwikkelen van concepten, werken of materialen die zijn afgeleid van of gebaseerd op bedoelde elementen.

6. Persoonsgegevens

6.1 De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand van Dekapenta B.V. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst en eventuele nadere overeenkomsten, waarvoor de gebruiker persoonsgegevens heeft verstrekt. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij deze verstrekking wettelijk verplicht is of noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is. De verwerking van persoonsgegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2 Dekapenta B.V. heeft het recht om de geanonimiseerde testresultaten te gebruiken voor onderzoek ter verbetering van haar producten en dienstverlening.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Dekapenta B.V.is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord die verband houdt met of het gevolg is van het gebruik van de diensten van Dekapenta B.V., tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dekapenta B.V. Met name is Dekapenta B.V. niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de Dekapenta applicatie en/of onderbrekingen daarvan, virusverspreiding, gebreken in communicatieverbindingen of diefstal van, vernieling van, schade aan of ongeautoriseerde toegang tot de computer of het netwerk van de Gebruiker of schade die voortkomt uit de andere diensten van Dekapenta B.V.

7.2 Dekapenta B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het gebruik dat van de diensten van Dekapenta B.V. en de inhoud ervan wordt gemaakt, noch voor eventuele schade of kosten die daarmee op enigerlei wijze verband houden. Dekapenta B.V. is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie afkomstig van derden, waarnaar al dan niet automatisch, tussentijds of tijdelijk verwezen wordt door of via de Dekapenta-applicatie of anderzijds.

7.3 Indien er onverhoopt aansprakelijkheid van Dekapenta B.V. mocht ontstaan voor schade door dood of letsel, is het te vergoeden schadebedrag beperkt tot hetgeen haar aansprakelijkheidsverzekering terzake uitkeert, vermeerderd met het eigen risico van Dekapenta B.V.

7.4 Bij aansprakelijkheid in andere gevallen dan bedoeld in artikel 7.3., bedraagt het te vergoeden schadebedrag maximaal het bedrag dat de gebruiker aan Dekapenta B.V. heeft betaald voor het gebruik van de desbetreffende dienst of applicatie waaruit de aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeit.

7.5 De gebruiker die in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dekapenta B.V., is aansprakelijk voor alle daaruit voor Dekapenta B.V. of voor derden voortvloeiende schade.

7.6 De gebruiker vrijwaart Dekapenta B.V. tegen alle aanspraken van derden verband houdende met schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de diensten van Dekapenta door de gebruiker of door andere derden, onder andere in het geval dat die zich met gebruikmaking van apparatuur, netwerk of diensten van de gebruiker toegang hebben verschaft tot de Dekapenta-applicatie.

7.7 De gebruiker vrijwaart Dekapenta B.V. tegen alle aanspraken van derden verband houdende met schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen door de gebruiker van diens verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of andere overeenkomsten met Dekapenta B.V.

7.8 Dekapenta B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is zij gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet,verspreiding van virussen, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortkomende uit aanspraken van derden jegens deelnemers.

7.9 Dekapenta B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de afnemers die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de diensten van Dekapenta B.V.

8. Overmacht

8.1 Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of enige andere daaruit voortvloeiende overeenkomst, indien zulke vertraging of tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de Dekapenta applicatie en/of storingen en/of onderbrekingen daarvan, virusverspreiding en gebreken in communicatieverbindingen.

9. Ter beschikking stellen applicatie Dekapenta

9.1 Dekapenta B.V. streeft ernaar de Dekapenta applicatie 24 (vierentwintig) uur per dag, 7 (zeven) dagen per week beschikbaar te stellen.

9.2 Storingen in de Dekapenta applicatie die geen storing in de telefoondienst van de telecommunicatieaanbieder of in de apparatuur en/of in de programmatuur van de gebruiker, dan wel uitval van elektriciteit betreffen, worden, indien redelijkerwijs mogelijk, opgeheven door Dekapenta B.V. De kosten van de storingsopheffing in de Dekapenta applicatie komen voor rekening van de gebruiker, indien de storing het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de Dekapenta applicatie door de gebruiker, dan wel te wijten is aan een handelen of nalaten in strijd met deze Algemene Voorwaarden door de gebruiker.

9.3 Dekapenta B.V. is gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Dekapenta applicatie door te voeren, indien zulks volgens haar nodig mocht blijken.

9.4 Dekapenta B.V. garandeert niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Dekapenta applicatie.

9.5 Dekapenta B.V. is, zonder voorafgaande bekendmaking, gerechtigd het gebruik van de Dekapenta applicatie te beperken en/of de buiten gebruik te stellen voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het systeem.

10. Diversen

10.1 Wanneer Dekapenta B.V. wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen gebruiker en Dekapenta B.V. bestaan over op deze andere rechtspersoon.

10.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

10.3 Op betrekkingen tussen gebruiker en Dekapenta B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dekapenta B.V. zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Haag.

10.4 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dekapenta B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dekapenta B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Dit zal de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dekapenta B.V. niet aantasten.

10.5 Dekapenta B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen, in welk geval de meest recente versie daarvan de aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Dekapenta B.V. beheerst. Wijzigingen worden uiterlijk 1 (een) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de Dekapenta B.V. site, dan wel op een nader aan te geven wijze. De gebruiker die een dergelijke wijziging niet wenst te accepteren, is bevoegd tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de gebruiksovereenkomst, uiterlijk op de dag voorafgaand aan dit tijdstip schriftelijk op te zeggen.

Den Haag, 7 december 2007